MATEMATIKA 3. OSZTÁLY

A matematika gyakorló célja a matematika tantárgy iránti érdeklődés felkeltése. A gyakorló támogatja a biztos műveletfogalmat és számolási készség kialakítását az 1000-es számkörben. Matematikaórákon kiemelt jelentőségű az önálló feladatmegoldás, hiszen ez fejleszti a legeredményesebben a matemaikai gondolkodást. Ehhez elengedhetetlen, hogy a tanulók kellően motiváltak legyenek a feladatmegoldáshoz. 

KOROSZTÁLY

8-9 év

FELADATTÍPUSOK
 • Számok írása betűvel és számmal
 • Helyiérték
 • Számegyenes
 • Összeadás
 • Kivonás
 • Negatív számok
 • Törtek
 • Páros – páratlan
 • Számsorrend
 • Írásbeli szorzás
 • Írásbeli összeadás
 • Írásbeli kivonás
 • Írásbeli összeadás
 • Szabályalkotás 

A feladatok készítésekor figyelembe vettük az életkori sajátosságokat. Az önellenőrzés igényének kialakításában segítséget nyújt a feladatok ellenőrzése. Minden feladat után látható, hogy mennyi helyesen megadott válasz található. A gyakorló 5 ciklus után kiértékeli a gyerekek teljesítményét. A gyakorló használatával felmérhetjük, mennyire sikerült elsajátítani a kisebb témaköröket a tanulóknak. Olyan témaköröket gyakoroltathat a program, mint a számok helye a számegyenes, helyiérték, páros – páratlan fogalma, sorbarendezés, törtek, szabály felismerés, műveletek, írásbeli műveletek és negatív számok.