ISKOLAI CSOMAGAJÁNLAT

Ügyesedni 3.

MAGYAR NYELV- ÉS SZÓKINCSBŐVÍTÉS

Az applikációk sokféle lehetőséget kínálnak: a magyar ABC eszköz – szintű használatának gyakorlását, olvasási kedv erősítését, helyesírási gyakorlatokat, verbális kifejezőkészség és szókincs fejlesztését. Az anyanyelvi készségeket fejlesztő applikációs csomagunk 10 játékot foglal magába. 

Magyar nyelv- és szókincsbővítés

10 db fejlesztő szoftver

Tanórai gyakorlásra és fejlesztő foglalkozásokon is használhatóak az applikációk. A játékok sok beállítási lehetősége a fokozatosság elve alapján van felépítve, így könnyedén tudunk a segítségével differenciálni.  A magyar nyelv és szókincsbővítő csomag a betűtanuláshoz, nyelvtani ismeretekhez és a fogalmazáshoz nyújt segítséget.

Az applikációk sokféle lehetőséget kínálnak: a magyar ABC eszköz – szintű használatának gyakorlását, olvasási kedv erősítését, helyesírási gyakorlatokat, verbális kifejezőkészség és szókincs fejlesztését.

Próbaverzió

jatekter.ugyesedni.hu

Ingyenes

Online játéktér

jatekter.ugyesedni.hu

helyett*

120.900 Ft

Telepíthető verzió

szoftver

helyett*

120.900 Ft

* Egy Ügyesedni applikáció csomagajánlaton kívüli teljes ára: br. 19.900 Ft.

ISKOLAI CSOMAGAJÁNLAT

Magyar nyelv- és szókincsbővítés

10 db fejlesztő szoftver

Kattints a játék képére, és ismerd meg bővebben a jellemzőit és próbáld ki ingyen!

Betűszafari
Épít-ész
Hídjavító
Iskolai előkészítő 2.
Képkockák
Különbség-kereső
Szóbogarászó
Szókereső
Szópótló
Telitalálat

Ügyesedni applikációk bemutatása

BETŰSZAFARI

Anyanyelvi, tanórai gyakorlásra és fejlesztő foglalkozásokhoz is ajánljuk.

Játékos feladatok az ábécé gyakorlására:

 • betűsor folytatása/pótlása,
 • betűrendbe sorolás,
 • magán-és mássalhangzók válogatása.
KOROSZTÁLY

4-14 év

KIEMELT FEJLESZTÉSI TERÜLETEK
 • formaészlelés
 • vizuális figyelem
 • szeriális orientáció
 • vizuális észlelés, diszkrimináció

A játék tipikus és atipikus fejlődésű iskoláskorú gyermekeknek készült. Különösen ajánlott a diszlexiásoknak, diszgráfiásoknak. Segítséget nyújthat azoknak, akiknek több szemléltetés, gyakorlás szükséges ahhoz, hogy elsajátítsák az abc betűnek sorrendjét. Célja az abc betűi között való természetes mozgás, eligazodás elősegítése begyakorlása a szafarira érkező vonat, az utasok, és az állatok segítségével.

A játékos feladata az, hogy rakja fel a sínre a betűkkel jelölt vagonokat, keresse meg a sorból hiányzó vagonok pontos helyét, segítsen az utasoknak, hogy a jegyüknek megfelelő kocsiba szálljanak be. Ezzel gyakorolja a betűk abc-rendjét, megkeresi az adott betűnek megfelelő abc-szakaszt.

Az abc betűi között ugrálva a zebra segíti a játékosokat a betűk sorrendjének elmélyítésében, a magánhangzók és mássalhangzók kiválogatásában. A játék rendszeres használata támogatja a gyerekeket a kiterjesztett, 44 betűs magyar abc eszköz-szintű használatának gyakorlásában.

A játék során a következő képességek fejlődése várható:
 • Vizuális észlelés, diszkrimináció
 • Vizuális figyelem
 • Szeriális orientáció
 • Téri orientáció
 • Szem-kéz koordináció
 • Koncentráció
 • Relációs szókincs
 • Szabálytudat, szabálykövetés
 • Síkbeli tájékozódás
 • Vizuális szerialitás
 • Munkamemória
 • Általános ismeretek
 • Problémamegoldó gondolkodás
 • Formaészlelés
 • Nyelvi készségek

ÉPÍTÉSZ

Tanórai gyakorlásra és fejlesztő foglalkozásokhoz jó választás.
Építkezés szótéglákból:
 • változatos témák (dal ok, szólások, földrajz, környezetismeret),
 • hiányos mondatok pótlása szavakkal,
 • több nehézségi fokozat.
KOROSZTÁLY

8-14 év

KIEMELT FEJLESZTÉSI TERÜLETEK
 • koncentráció
 • emlékezet
 • vizuális észlelés
 • szem-kéz koordináció
A játék célja az olvasási kedv erősítése, az értő olvasás gyakorlásának lehetősége, a meglévő ismeretek felelevenítése, megszilárdítása több témakör felhasználásával, stressz-mentesen.

A játék indításakor a következő választási lehetőségek jelennek meg:

1. Mit szeretnénk építeni?
 • piramist
 • kastélyt
 • japán pagodát
 • sarkvidéki jégkunyhót
2. Milyen témakör legyen?
 • környezetismeret
 • szólások
 • földrajz
 • dalok
Milyen nehézségű legyen a feladat?
 • könnyű
 • közepes
 • nehéz
A játék során a következő képességek fejlődése várható:
 • Vizuális észlelés, diszkrimináció
 • Vizuális figyelem
 • Téri orientáció
 • Szem-kéz koordináció
 • Koncentráció
 • Emlékezet
 • Síkbeli tájékozódás
 • Vizuális szerialitás
 • Általános ismeretek
 • Problémamegoldó gondolkodás

HÍDJAVÍTÓ

Diszlexiásoknak ajánljuk. Helyesírás-gyakorlásra alkalmas játék.

Hídépítés betűkből:
 • különböző szófajú szavak,
 • helyesírási gyakorlatok (hosszú magánhangz ók, mássalhangzók),
 • a szavak hossza választható.
KOROSZTÁLY

8-14 év

KIEMELT FEJLESZTÉSI TERÜLETEK
 • analízis-szintézis
 • vizuális szerialitás
 • munkamemória
 • verbális kifejezőkészség
Interaktív játékunk a helyesírás gyakorlására szolgál. A beomlott hidat újjáépítjük a megadott szó betűiből. A sikeres megoldást ünnepelve a jármű ki is próbálja az elkészült hidat.

A játék elején kiválasztjuk:
• a járművet (motor, személyautó, mentőautó, teherautó, autóbusz)
• a szavak hosszát (rövid, közepes, hosszú)
• szóanyagot (j/ly-s szavak, hosszú magánhangzó, hosszú mássalhangzó a szóban)

Indul a játék:
• a bal oldali szót elolvassuk, rákattintunk, majd eltűnik
• alul a hídelemek betűiből tudjuk kirakni a szót, megjavítani a hidat
• jön a jármű próbaútra, ha sikeres, új szót kapunk

Egy játékmenet öt kiscsillagig tart, ezt motivációs szöveg, s nagy csillag kíséri.
Mivel helyesírási alapokat gyakorlunk, fontos segítség a beépített hibamentesség.

A játék során a következő képességek fejlődése várható:
– Analízis-szintézis
– Vizuális szerialitás
– Munkamemória
– Verbális kifejezőkészség, szókincs
– Kompetencia-érzés, kreativitás
– Szem-kéz koordináció
– Koncentráció
– Szabálytudat, szabálykövetés
– Általános ismeretek

ISKOLAI ELŐKÉSZÍTŐ 2.

A játék elsődleges céljai a hallási figyelem, a beszédészlelés és a verbális emlékezet fejlesztése.

Feladattípusok:
 • kép- és szóegyeztetés,
 • szókincsbővítés (kép párosítás, szó-kép párosítás),
 • beszédhallás fejlesztése képpárok segítségével.
KOROSZTÁLY

3-8 év

KIEMELT FEJLESZTÉSI TERÜLETEK
 • auditív figyelem
 • auditív memória
 • koncentráció
 • szeriális orientáció
A logopédiai fejlesztő munkában meghatározó a sokoldalú képességfejlesztés. A mentális képességek, valamint a kinesztéziás, a hallási, a látási és a beszédmozgási benyomások egymást erősítve fejlődnek, és fejlesztik az egész személyiséget.

Kiemelt feladataink a fejlesztés elejétől:
• képességekhez igazodó játékos képességfejlesztések;
• hallási figyelem kialakítása;
• hallási emlékezet kialakítása, illetve fejlesztése;
• tudatos figyelem és emlékezet fejlesztése;
• látás – mozgás – hallás koordinált működtetése;
• szerialitás kialakítása, fejlesztése;
• beszédfeldolgozási nehézségek felszámolása;
• tanulási nehézségek megelőzése/felszámolása;
• kommunikációs- és beszédkészség sokoldalú fejlesztése;
• sikerélmény

A hallási figyelmet, a beszédészlelést, a verbális emlékezetet fejlesztjük, mellyel a gyermek a mások és a saját beszédére is képes lesz figyelni. A feladatokban lehetőséget teremtünk a szóbeli megnyilatkozásra, a beszédkészség serkentésére is.

Az érzékelés, az észlelés, a megfigyelés, a figyelem és a beszédészlelés fejlesztése apró lépésekben, egymásra épített menetben halad. A beszédpercepció és a beszédmegértés, valamint ezekre a képességekre épülő beszédprodukció egymást erősítve fejlődik. Az első szakaszban a feladatok végzése közben a gyermek nem beszél, csak figyel, majd cselekvéssel visszajelzést ad, így passzív szókincs birtokába jut. A második szakaszban sok-gyakorlással megerősítjük passzív szókincsként elraktározott szópárokat, de még mindig nem kérünk produktív beszédet. A harmadik szakaszban kezdődik a passzívan elraktározott, úgynevezett oppozíciós szópárok aktivizálása, megnevezése, helyes artikulálása. Iskolás korban már absztrahálni és kiemelni is képesek az elhangzó szópárokból az eltérő hangzópárokat, amelyek megváltoztatták a szó jelentését.

KÉPKOCKÁK

Beszéd- és figyelemfejlesztéshez javasoljuk. Autizmus-barát.

Képtörténetek, képsorok alkotása:
 • kiegészítéssel, sorrendbe rakással,
 • automatikus nehezítés-könnyítés,
 • minta, beépített segítség lehetőségével.
KOROSZTÁLY

4-14 év

KIEMELT FEJLESZTÉSI TERÜLETEK
 • vizuális szerialitás
 • síkbeli tájékozódás
 • vizuális figyelem
 • vizuális észlelés, diszkrimináció
Autista gyerekek számára gyakran nehéz az események időbeni elhelyezése, azok logikai összefüggéseinek felismerése. Nekik ajánljuk e játékot a szeriális orientációs képességeik fejlesztéséhez. Kétféle játékmód közül lehet választani, ezek: a kiegészítés és a sorba rendezés. Az előbbinél a képsor folytatása a feladat, az utóbbinál a kezdő képkocka után a többi kép helyes sorrendjének meghatározása. A könnyű, közepes és nehéz szintek közül választva mindenki a fejlettségi szintjének megfelelő pályán kezdheti el a gyakorlást. A megkésett beszédfejlődésű gyerekeknél javasolt a felnőtt segítő jelenléte, hiszen a képsorokról mondatokat, történetet lehet alkotni, élve a beszédfejlesztés lehetőségeivel. A többi, autistáknak ajánlott szoftverünkhöz hasonlóan itt is elérhető a hibamentes tanulás funkció, ami sikerélményt biztosít az eltérő fejlődésű játékosok számára is.

Milyen képességeket fejleszt?
• Időbeli és síkbeli tájékozódás
• Sorrendiség megfigyelése
• Vizuális figyelem
• Vizuális észlelés és diszkrimináció
• Vizuális szerialitás
• Analóg gondolkodás
• Logikus gondolkodás, összefüggések felismerése
• Verbális kifejezőkészség, szókincs

KÜLÖNBSÉGKERESŐ

Vizuális figyelemfejlesztéshez jól használható játék.

Változatos játék, melyben a feladat:
 • összehasonlítás, az eltérések jelölése,
 • geometriai formák/bonbonok/felsorolások (recept, itallap, bevásárló lista),
 • választható nehézségi szintek.
KOROSZTÁLY

4-14 év

KIEMELT FEJLESZTÉSI TERÜLETEK
 • vizuális diszkrimináció
 • téri relációk észlelése
 • verbális kifejezőkészség
 • szem-kéz koordináció
Az interaktív fejlesztőjátékunk célja a figyelemfejlesztés, az összehasonlítás tevékenységének gyakorlásán keresztül. Eszközeinket a hétköznapi élethelyzetekből merítettük.

A játék indításakor a következő választási lehetőségeink vannak:
 1. formák
  • geometriai formák (12, 18, 24 db), eltérések száma: 3, 5, 7, változó
  • bonbonok (12, 18, 24 db), eltérések száma: 3, 5, 7, változó
 1. szavak
  • itallap: 12 elem: eltérések száma: 3, 5, 7, változó
  • recept: 18 elem: eltérések száma: 3, 5, 7,
  • bevásárló lista: 24 elem: eltérések száma: 3, 5, 7, változó
Fejlesztési területek:
 • vizuális figyelem
 • vizuális észlelés (szín, méret, forma észlelése)
 • téri relációk észlelése
 • verbális kifejezőkészség, szókincs
 • kompetencia-érzés, kreativitás
 • szem-kéz koordinációv
 • koncentráció
 • szabálytudat, szabálykövetés

SZÓBOGARÁSZÓ

Tanórára, fejlesztő foglalkozásra ideális választás. Megfelelő beállítással diszlexiásoknak ajánlott.

Olvasójáték:
 • alak-háttér megkülönböztetés gyakorlása,
 • eltérő hosszúságú szavak,
 • választható szófajok, nehézségi szintek, időzítés.
KOROSZTÁLY

6-12 év

KIEMELT FEJLESZTÉSI TERÜLETEK
 • anyanyelvi készségek
 • megfigyelőképesség
 • formaészlelés
 • vizuális észlelés, diszkrimináció
Interaktív fejlesztőjátékunk célja az alak-háttér megkülönböztetés erősítése, otthoni gyakorlása, a tanórák, fejlesztő foglalkozások során a tanulók motiválása, differenciált fejlesztése.

„A fontos információk kiválasztásához szükséges a biztos alak–háttér megkülönböztetés. Azért kell, hogy a gyermek el tudjon vonatkoztatni a zavaró körülményektől, meg tudja különböztetni az alakot a háttértől. Ennek hiánya okozza a figyelem elterelődését, elvonja a figyelmet az olvasott szövegről, tekintete ugrál a sorok között.”

A feladat vonalháló mögött előbukkanó szavak felismerése, kiválasztása 4-5-6 szó közül. Három helyes válaszért jár egy kis csillag. Egy játékmenet öt kis csillag megszerzéséig tart.

A választható vonalháló mintája lehet:
 • Pókháló /légy/
 • Méhsejt /méh/
 • Firka /katicabogár/
Nehézségi fokozatok:
 • könnyű: kevés vonal, kontrasztos megjelenésű szó, négy szó közül választhat
 • közepes: több vonal, kisebb kontraszt a szónál, öt szó közül választhat
 • nehéz: még több vonal, foltok is, közelít a szó és a háttér színe, hat szó közül választhat
Szavak hosszúsága:
 • rövid: kettő-három betű
 • közepes: négy-öt betű
 • hosszú: hat-hét betű
 • extra hosszú: nyolc-tíz betű
A Beállításokban választható:
Az írásmód:
 • nagybetűs
 • kisbetűs
Az időzítés:
 • nem tűnik el a minta-szó
 • eltűnik a minta 3, 6, 8, 10 mp múlva
A játék sokrétűen alkalmazható az olvasás gyakorlására, szókincsbővítésre, az időzítés bekapcsolásával a munkamemória fejlesztésére, versengésre is.

A játék használata során a következő képességek fejlődése várható:
 • vizuális észlelés, vizuális diszkrimináció
 • vizuális memória
 • alak-háttér megkülönböztetés
 • szem-kéz koordináció
 • koncentráció
 • síkbeli tájékozódás
 • munkamemória
 • anyanyelvi készségek
 • formaészlelés
Felhasznált források:
 • Hanák Zsuzsanna tanulmány
 • Szókészlet-forrásként: Hargitai Katalin: Módszertani kézikönyv a Játék tankönyvekhez Nemzeti Tankönyvkiadó Zrt., 2010.

SZÓKERESŐ

Diszlexiásoknak, diszgráfiásoknak ideális választás.
A hangoztatás, szótagolás, összeolvasás játéka:
 • egymás után felvillanó betűk/szótagok összeolvasása – a szó felismerése, megjelölése,
 • választható szófaj, hosszúság.
KOROSZTÁLY

6-12 év

KIEMELT FEJLESZTÉSI TERÜLETEK
 • kreativitás
 • szókincsbővítés
 • téri orientáció
 • vizuális észlelés, diszkrimináció
Interaktív fejlesztőjátékunk az összeolvasás, a szótagolás gyakorlását célozza mézeskalács-formák segítségével. Az analízis-szintézis képességének fejlesztését teszi lehetővé: diszlexia, diszgráfia esetén hasznos segítséget nyújthat.

A feladat a betűnként/szótagonként megjelenő szavak felismerése, kiválasztása 6 szó közül.

Három helyes válaszért jár egy kis csillag. Egy játékmenet öt kis csillag megszerzéséig tart.

A választható szófajok
 • ige
 • főnév
 • melléknév
 • + lehetőség: értelmetlen szavak
Játékmód választása:
 • betűk
 • szótagok
A nehézségi fokozatok, a betűk száma a szavakban:
 • könnyű: 2-4 betű
 • közepes: 5-7 betű
 • nehéz: 8-12 betű
A Beállításokban választható:
 • Az időzítés: 1-2-3 mp (eddig látható egy-egy betű)
A játék sokrétűen alkalmazható az olvasás gyakorlására, szókincsbővítésre, az időzítés változtatásával a munkamemória fejlesztésére, tollbamondásra is. A játék használata során a következő képességek fejlődése várható:
 • vizuális észlelés, vizuális diszkrimináció
 • vizuális memória
 • vizuális szerialitás
 • formaészlelés
 • szem-kéz koordináció
 • koncentráció
 • síkbeli tájékozódás
 • munkamemória
 • anyanyelvi készségek
A játék indításakor adott sorrendben kijelölődnek egy szó betűi: sötétebb színű lesz a mézes színe, megtelik színnel a rajta lévő betű. Ezt a szót választja majd ki 3-4-5-6 közül.

SZÓPÓTLÓ

Egyéni fejlesztésre is, versengésre is alkalmas, izgalmas anyanyelvi játék.

Szóalkotó játék:
 • egy/kétjátékos beállítás,
 • szavak alkotása szótagok pótlásával,
 • szóhosszúság, szófaj beállítható.
KOROSZTÁLY
8-14 év
KIEMELT FEJLESZTÉSI TERÜLETEK
 • vizuális szerialitás
 • analízis-szintézis
 • kudarctűrő képesség
 • szabálytudat, szabálykövetés
A játék az olvasási kedv erősítésére, az olvasás, a szótagolás pontosságának javítására szolgál. Lehetőséget biztosít a figyelemfejlesztésre, szókincsbővítésre, a szófajok gyakorlására is. Újdonság a versengés élményét biztosító játékmenet, ahol több játékos (csapat) mérheti össze tudását.

A játék indításakor a következő beállítási lehetőségek között választhatunk:
 1. egy játékos vagy több játékos játsszon
 2. ecset, ceruza vagy vonalzó legyen a játék megjelenése
 3. két vagy három szótagú szavakat rakjunk ki
 4. főnevek, melléknevek vagy igék jelenjenek meg
A beállításokat követően az a feladatunk, hogy a felajánlott szótagokból választva egészítsük ki a megjelenő hiányos szót. A sikeres megoldás után kis csillagot, öt megoldás után nagy csillagot szerezhetünk.

Minden feladványnak van legalább egy megoldása. Ha a játék esetleg nem engedi a kiválasztott szótagot adott helyre tenni, annak az lehet az oka, hogy van másik jó válasz is, érdemes tovább keresni. A magyar nyelv annyira gazdag, sokszínű, hogy a játék során előfordulhatnak nem várt, de jó megoldások, variációk is.

A játék során a következő képességek fejlődése várható:
 • vizuális észlelés, diszkrimináció
 • vizuális figyelem
 • téri orientáció
 • szem-kéz koordináció
 • koncentráció
 • szabálytudat, szabálykövetés
 • síkbeli tájékozódás
 • vizuális szerialitás
 • munkamemória
 • általános ismeretek
 • problémamegoldó gondolkodás
 • kudarctűrő képesség

TELITALÁLAT

Az olvasási készség és a gondolkodási műveletek fejlesztésére alkalmas játék. Autizmus-barát.

A játék célja:
 • fogalmi gondolkodás fejlesztése,
 • élőlényekről, tárgyakról meglévő ismeretek felhasználása,
 • különböző pályák, nehézségi szintek kipróbálása.
KOROSZTÁLY

3-14 év

KIEMELT FEJLESZTÉSI TERÜLETEK
 • szókincsbővítés
 • szövegértés
 • szabálytudat, szabálykövetés
 • relációs szókincs
Fogalomrendszerünk jól szervezett, ha a mindennapi életben azonosítani tudjuk egy-egy adott tárgy, élőlény fontos jellemzőit és meghatározzuk, hogy melyik kategóriába tartozik. Szükséges ismernünk azt is, hogy mint a kategória tagja, milyen tulajdonságokkal rendelkezik. Autista és/ vagy megkésett beszédfejlődésű gyermekeknél ezek a folyamatok általában nehezítettek. Nekik ajánljuk e játékot a kategorizálás folyamatának könnyítésére, fogalmi rendszerük bővítésére,gondolkodásuk fejlesztésére.

Célja:
Megtanítani, gyakoroltatni a gyerekekkel a fogalmak több aspektusát. Segíteni őket abban, hogy azonosítsák a dolgok érzékelhető tulajdonságait /szín, méret, íz, anyag…/, milyen osztályba, csoportba, felsőbb fogalom alá sorolhatók, mire használhatók, milyen részeik vannak. Fontos, hogy azonosítani tudják az élőlények jellemző tulajdonságait, felismerjék fő testtájaikat, osztályukat, csoportjukat.

A játék sikeressége azzal mérhető, ha a gyerekek képesek lesznek tanórai és kortársak között folyó beszélgetésbe aktívan bekapcsolódni, mert több oldalról is képesek szemlélni az általuk megismert élőlényeket, tárgyakat.

Milyen képességeket fejleszt?
 • általános ismeretek
 • vizuális észlelés, diszkriminálás
 • problémamegoldó gondolkodás
 • fogalmi gondolkodás, következtetések
 • beszédészlelés, beszédmegértés